Viktig information


BOSTADSRÄTT & ÄGANDE


En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Upplåtelsen är inte tidsbegränsad. En bostadsrättsinnehavare, som fullgör sina skyldigheter, följer föreningens stadgar, ordningsregler och utfärdade anvisningar samt gällande lagar, kan inte bli uppsagd från sin bostadsrätt.

 

Upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt får endast göras till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. I bostadsrättsföreningen är det alltid styrelsen som beviljar eller avslår en ansökan om medlemskap.

 

Det sägs ofta att man i en bostadsrättsförening äger sin lägenhet. Formellt äger man nyttjanderätten till bostaden. Det är föreningen som äger husen och därmed lägenheterna. När bostadsrätten säljs eller köps så är det nyttjanderätten som överlåts.


HEMFÖRSÄKRING


Det är av yttersta vikt att du har en giltig hemförsäkring. Föreningen ersätter inga skador som du har vållat genom bristande tillsyn eller annat i enlighet med de stadgar som gäller för föreningen.


Detta gäller även bristande underhåll av t ex våtrum. Är du oförsäkrad är du ändå ekonomiskt ersättningsskyldig för de skador som har uppkommit. Det är även din egen hemförsäkring som bekostar annat boende om du råkar ut för en stor skada i lägenheten, t ex vattenskada eller brand.


Du har även skyldighet att anmäla skador på installationer i din lägenhet, som du inte har direkt ansvar för att åtgärda, t ex läckande kran, otät koppling, läckande element, el-kontakter som "sprakar" till ibland o.s.v. Om du inte omgående anmäler detta kan du bli ersättningsskyldig för de skador som uppstått genom din underlåtenhet.


BRANDSÄKERHET


  • Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.
  • Aldrig tömma askkoppar i papperskorg eller soppåse utan att vara säker på att det är ordentligt släckt. Häll gärna lite vatten i askkoppen.
  • Endast använda säkringar och lampor av rätt styrka - experimentera ALDRIG själv med el.
  • Byta ut bristfälliga elektriska anordningar.
  • Om möjligt endast använda S-märkta produkter.
  • Se till att levande ljus blir släckta när du går från rummet.
  • Rengöra spisfläkten med jämna mellanrum.


Brandvarnare

Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Det är ditt eget ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar (testa batterierna regelbundet genom att trycka på batterikontrollknappen). 
BREDBAND, INTERNET & KABEL-TV


Samtliga lägenheter är anslutna till ComHems nät.


Vid fel på telefoni och Internet kontaktar man ComHem kundtjänst på telefonnummer 90 222, eller går in på deras hemsida www.comhem.se.

Skulle bredbandsutrustningen bli skadad kan du kontakta ComHem för att kostnadsfritt få utrustningen utbytt mot ny av motsvarande modell. Vid byte av åskskadad utrustning är det viktigt att ersätta all utrustning med den nya från ComHem.


Åskväder

Dra ut alla sladdar till bredbandsutrustningen vid risk för åska!

När du åker på semester under en tid på året när det är risk för åska ska du dra ut sladdarna till tv, dator och router.