Ordningsregler

ORDNINGSREGLER


Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.


Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!


För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands - hyresgäster.


Vad händer om trivselreglerna inte följs

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.


Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat ordningsregler

enligt bifogade bilagor.


Vallentuna 170112

StyrelsenORDNINGSREGLER BRF GLÄNTAN.


 1. Bostadsrättsinnehavaren skall vara aktsam om och vårda egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 2. Om det i lägenheten uppstår en sådan skada, att dess avhjälpande ej kan uppskjutas, skall styrelsen omedelbart underrättas härom. Anmälan skall även göras om avlopp blivit tilltäppta.
 3. I lägenheter får inte utföras sådant arbete som kan störa övrig lägenhetsinnehavare eller bedrivas yrkes-eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 4. Sophantering skall ske enligt kommunens föreskrifter och föreningens anvisningar.
 5. Ingen förvaring får ske i trapphusen.
 6. Vintertid skall tillses att frysskada på vattenledning ej uppstår på grund av att fönster eller dörr lämnats öppen.
 7. Om djur hyses i lägenheten skall tillses att de inte förorenar, gör ofog eller för oljud. Rastning av hundar är ej tillåtet inom föreningens område.
 8. De särskilda föreskrifter som gäller TV-anläggningen skall följas. Utomhusantenn eller parabol får inte uppsättas utan styrelsens medgivande.
 9. Markiser, altaner, plank och staket, samt övriga anordningar, får uppsättas endast om de beträffande färg, form och utförande i övrigt godkänts av styrelsen.
 10. Skyltning genom anslag utom lägenheten får ej ske utan styrelsens medgivande.
 11. Bostadsrättsinnehavare skall rätta sig efter övriga föreskrifter som utfärdats av styrelsen.
 12. Vid utförande av musik eller användande av TV, radio eller grammofon i lägenheten efter kl 23.00 och före kl 07.00, skall tillses att andra inte störs av det. Detta gäller även vid användning av tvättmaskin, torktumlare. diskmaskin, dammsugare eller andra störande ljud.
 13. Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar. Visa hänsyn till de som bor på markplan och gena inte framför deras fönster. Framförande av motorfordon över gräsmattor och planteringar får ej förekomma.
 14. Matning av fåglar är ej tillåtet inom vårt område.
 15. Grillning är ej tillåtet på balkonger och uteplatser.
 16. Det är absolut förbjudet att sparka boll mot husfasaderna p g a fasadernas konstruktion.
 17. Parkeringen får ej utnyttjas som uppställningsplats för oanvända fordon. 
 18. Skakning av mattor och liknande från balkongerna är ej tillåtet.
 19. Dessa ordningsregler skall jämväl iakttagas av bostadsrättsinnehavarens familj och gäster, eller dem som av honom inryms i lägenheten.

Styrelsen